نامه سرگشاده بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران به رئیس جمهور