چهار طيف برخورد با مذاكرات هسته اي/ رسانه ملي كدام طيف را تقويت مي كند؟