حوزه زیست‌فناوری ازوضعیت به سامان ومطلوبی برخورداراست