تایید سفر یک هیأت از طالبان به ایران از سوی مقام افغان