وزیر اقتصاد: طی دو سال گذشته از شدت بحران‌های اقتصادی کاسته شد