داعش نیروهای خود را از سوريه به «فلوجه» عراق کشاند