دوران دفاع مقدس ثابت کرد می شود در مقابل ستمگران ایستاد/ رسالت مسئولین عمل به فرمان رهبری است