فیلم/ گزارش دیدنی اخبار شبانگاهی از جشن دوسالگی دکترسلام