دولت مردان با وجود اعلام موافقت، مجوز برگزاری تجمع را صادر نکردند