دبیرکل اجلاس سازمان‌های غیردولتی سیکا: ایران نقشی فعال در مجامع بین‌المللی دارد