مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد: بخشنامه تشکل های دانشجویی، تسهیل کننده است