اجرای طرح دریا برای شهرداری نور یک‌ میلیارد ریال هزینه دارد