دولت منتظر فرصت است تا آزادی های لازم را اعلام کند‬!