آغاز اولین کرسی آزاداندیشی جوانان و مسئولان درهفته جوان