انتخابات شورای مرکزی و مجمع سالیانه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد