معاون استاندار تهران: مبارزه با فقر وظیفه مشترک مردم و حاکمیت است