امام(ره): طاغوتیان، قرآن را وسیله‌ای کردند برای حکومتهای ضد قرآنی