استفاده از الکتروفیزیولوژی در درمان پارکینسون، صرع و اعتیاد