نقش شبکه بانکی در مواجهه اقتصادی با بیگانگان حساس است