مهدی چمران:شهید چمران یک دانشمند بزرگ، رزمنده شجاع و فرمانده برنامه ریز و توانمند بود