6.5 میلیارد تومان برای ساخت بیمارستان فوق تخصصی سرطان اختصاص یافت