نیاز است انقلاب اسلامی در برابر زیاده خواهی مستکبرین بایستد