نخستين نمايشگاه صنايع دستي با موضوع نماز برگزار شد