فرهنگ سازي پرداخت ماليات، گامي موثر در مسير همراهي دولت و مردم