تکنولوژی آب‌شیرین اسرائیل در ازای عادی سازی روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس