روابط پیروان ادیان در ایران اسلامی دوستانه و صمیمانه است