هیچ مجوزی برای فعالیت معدنی در منطقه بهرام گور فارس صادر نمی شود