اگر آرمان های انقلاب به خطر بیفتد، راه شهدا را انتخاب می کنیم