آغاز فعاليت هاي ورزشي محلات منطقه 10 با اجراي همايش پياده روي خانوادگي