تاسیس تشکل‌های فرمایشی در دانشگاه‌ها افول علمی کشور را در پی دارد