حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: داعش اساس دین را نشانه ...