نمایندگان داوطلبان و احزاب در تمامی مراحل انتخابات حضور می یابند