رييس جمهور روز سه شنبه به غرب استان تهران سفر مي كند