هارف: درباره مصاحبه با دانشمندان ایران توافق کردیم