کدام مناطق بیشترین و کمترین دختران و پسران جوان را دارند؟