«جشن بزرگ پیروزی خرمشهر» با حضور مجریان کودک تلویزیونی