کابل برای دفاع از قندوز دست به دامن شبه نظامیان محلی شد