غرفه پاسخگویی به سئوالات شرعی در پارکسوار شمالی ایجاد می‌شود