برای مقابله با تروریسم باید پخش شبکه‌های فتنه گر مانند وصال ممنوع شود