سرانه آموزشی دانشجویان علوم پزشکی استان مرکزی سه برابر شد