ظریف: اگر مقاومت مردم نبود ما هم در مذاکرات قادر به ایستادگی نبودیم