ظریف: مردم ایران با تهدید، تحریم و فشار از نظام جدا نمی‌شوند