شرایط و تاریخ مسابقات کشتی برای کسب سهمیه المپیک اعلام شد