ارسال دومین کشتی حامل کمک های مردمی از استان بوشهر به یمن