نقش مستقیم سرویس جاسوسی اسرائیل در ترور دانشمندان هسته‌ای