هاشمی رفسنجانی: نباید برای ظهور حجت، وقت تعیین کرد