عربستان سعودی حمله سایبری به وزارت خارجه این کشور را تأیید کرد