استفاده از سیستم های هوشمند به کاهش حوادث کمک می کند