اولتیماتوم دوباره طیب‌نیا به بدهکاران بانکی/ لزوم مدارا با تولیدکنندگان