نیروی دریایی سپاه، از گستره خلیج فارس حفاظت می کند